5

از 5

محسن شمسایی راد

محسن شمسایی راد

1149دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 6468

درمانگر اختلالات اضطرابی ،افسردگی،درمانگر و مشاور نوجوان ،تعارضات فردی،درمانگر اعتیاد و مشاوره پیش از ازدواج

زمینه های مشاوره

کارشناسی ارشد

نظرات کاربران در رابطه با محسن شمسایی راد

Cardiac apex psycologolist

تاریخ :1401/02/23

خیلی خوب راهنمایی میکنن

تاریخ :1401/02/16