5

از 5

مریم فاضلی

مریم فاضلی

2151دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 2741

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی مشاوره پیش از ازدواج ، زوج، فردی و اضطراب با رویکرد CBT و ACT

زمینه های مشاوره

کارشناسی ارشد

نظرات کاربران در رابطه با مریم فاضلی

عالی بودند

تاریخ :1399/09/26

عالی

تاریخ :1399/09/26

مشاوره انگیزه بخش و کاربردی

تاریخ :1399/04/15

مهربان و با حوصله

تاریخ :1399/04/09

رضایت

تاریخ :1399/02/07