5

از 5

دکتر بهنود صمدی

دکتر بهنود صمدی

16دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 112092

فارغ تحصیل از دانشگاهعلو پزشکی شهید بهشتی متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی عضو انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی عضو انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران عضو انجمن بین المللی درد عضو سازمان نظام پزشکی به شماره عضویت 112092 ارائه دهنه مشاوره های تخصصی در زمینه: دوره تکمیلی اینترونشن (مداخلات تزریقی) با هدایت سونوگرافی جهت درمان های غیرجراحی بیماری های دیسک کمروگردن< آرتروز وآسیب های ورزشی زانو< شانه و لگن دوره تکمیلی توانبخشی عصبی مشاوره تخصصی الکترودیاگنوز (نوار عصب و عضله) دوره تزریقات بوتاکس در درمان اسپاستیسیته

زمینه های مشاوره

متخصص

نظرات کاربران در رابطه با دکتر بهنود صمدی