بارگذاری نسخه پزشک

نوع نسخه

نسخه کاغذی

نسخه الکترونیکی

نوع آزمایش

تصویر روی نسخه

برای آپلود تصویر کلیک کنید

نام متقاضی

کد ملی

شماره تماس

از صحت شماره وارد شده اطمینان پیدا کنید، هماهنگی‌ها از طریق این شماره انجام خواهد شد.