سونوگرافی و ماموگرافی

ماموگرافی

توضیحات :

ماموگرافی یکی از روش های تشخیص سریع بیماری سرطان سینه به وسیله ی تابش پرتوهای خفیف اشعه ایکس می باشد. به طور معمول در مواردی که مراجعه کننده دارای علایمی از جمله درد ، تشخیص توده ، پوسته پوسته شدن سطح سینه یا فرورفتگی و سایر ناهنجاری های مربوط به سینه باشد پزشک برای اطمینان از نوع عارضه ماموگرافی را توصیه میکند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونوگرافی واژینال

توضیحات :

يك نوع دستگاه تصويربردارى است كه امكان مشاهده اندام ها و ساختارهاى بدن ،مثل ( قلب، رگ هاى خونى، كليه ها، كبد و ساير اعضاى بدن)،را فراهم مى كند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونوگرافی شکم ولگن

توضیحات :

يك نوع دستگاه تصويربردارى است كه امكان مشاهده اندام ها و ساختارهاى بدن ،مثل ( قلب، رگ هاى خونى، كليه ها، كبد و ساير اعضاى بدن)،را فراهم مى كند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونوگرافی تیروئید

توضیحات :

يك نوع دستگاه تصويربردارى است كه امكان مشاهده اندام ها و ساختارهاى بدن ،مثل ( قلب، رگ هاى خونى، كليه ها، كبد و ساير اعضاى بدن)،را فراهم مى كند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونوگرافی کبدوکیسه صفرا

توضیحات :

يك نوع دستگاه تصويربردارى است كه امكان مشاهده اندام ها و ساختارهاى بدن ،مثل ( قلب، رگ هاى خونى، كليه ها، كبد و ساير اعضاى بدن)،را فراهم مى كند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونوگرافی کلیه و پروستات

توضیحات :

يك نوع دستگاه تصويربردارى است كه امكان مشاهده اندام ها و ساختارهاى بدن ،مثل ( قلب، رگ هاى خونى، كليه ها، كبد و ساير اعضاى بدن)،را فراهم مى كند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونوگرافی سینه

توضیحات :

يك نوع دستگاه تصويربردارى است كه امكان مشاهده اندام ها و ساختارهاى بدن ،مثل ( قلب، رگ هاى خونى، كليه ها، كبد و ساير اعضاى بدن)،را فراهم مى كند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونوگرافی رحم وتخمدان

توضیحات :

يك نوع دستگاه تصويربردارى است كه امكان مشاهده اندام ها و ساختارهاى بدن ،مثل ( قلب، رگ هاى خونى، كليه ها، كبد و ساير اعضاى بدن)،را فراهم مى كند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونوگرافی بیضه

توضیحات :

يك نوع دستگاه تصويربردارى است كه امكان مشاهده اندام ها و ساختارهاى بدن ،مثل ( قلب، رگ هاى خونى، كليه ها، كبد و ساير اعضاى بدن)،را فراهم مى كند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونوگرافی بارداری

توضیحات :

يك نوع دستگاه تصويربردارى است كه امكان مشاهده اندام ها و ساختارهاى بدن ،مثل ( قلب، رگ هاى خونى، كليه ها، كبد و ساير اعضاى بدن)،را فراهم مى كند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونوگرافی آنومالی

توضیحات :

يك نوع دستگاه تصويربردارى است كه امكان مشاهده اندام ها و ساختارهاى بدن ،مثل ( قلب، رگ هاى خونى، كليه ها، كبد و ساير اعضاى بدن)،را فراهم مى كند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان