با کسی که دوسش دارم اما گاهی اوقات تند حرف میزند و باعث دعوا میشود چه کارکنم؟؟؟
و اینکه عشقش رو با دوسش در یک سطح دوست دارد اما نباید اینطور باشد و من دوست ندارم چطور کاری کنم که از دوستش هم من را بیشتر دوست داشته باشد؟؟؟