قرص سولفاسالازين جایگزین گیاهی هم داره؟
خود این قرص چاق کننده هم میتونه باشه؟