هر واحد انسولین چقدر قند را کاهش میده؟
بهترین زمان تزریقش چطور؟