author-avatar

سارا صاحبی

خود را پرنده‌ای می‌دانم که قلم، پر پرواز اوست. پس نوشتن را از عشق به حرفه‌ام تبدیل کردم تا هر لحظه با آن زندگی کنم.