هیچوقت ظاهر زندگی کسی دیگه رو با باطن زندگی خودت مقایسه نکن به نظرم تو این زمانه که تمام مردم دارن به سمت تجمل گرایی و مقایسه با دیگران میرن و باعث میشن که زندگی خودشون رو از هم بپاشن این مقاله میتونه خیلی به این ادم ها کمک کنه,به من که کمک کرد