سلام!
خیلی موضعات جالب را یاد ٱوری نمودید،
چرا استرس بعضی اوقات خیلی جدی شده سبب بغض گلو وناراحتی بیش از حد میشود اما بعضی اوقات ٱدم خیلی راحت وبا جسارت کار های خود رادنبال میکند؟