پدربزرگ من عمل کیسه صفرا انجام داده و دکتر بهش دایمتیکون داده بعد از هر وعده غذایی باید بخوره چند روزه که بعدش سوزش سر معده میگیره باید چیکار کرد؟