author-avatar

زهرا علی‌دوست

نوشتن، فصل مشترک مشاغلی است که تا به حـال تجربه کرده‌ام. وقتی می‌نویسم، به خود واقعیم نزدیکترم و حس بهتری دارم. دغدغه‌هایم زیادند و امیدوارم با نوشتن بتوانم به برخی از آن‌ها بپردازم.