فک کنم برا این بهم پی ام نمیده چون می خواد من رابطه ی نو شروع کنم ممنون عزیزم (چه قدر بدم میاد از اینا که شکل زنان)