با ازمایش و نمونه گیری از مدفوع میشه تشخیص سرطان وخیمی درمانی داره؟
و اینکه ممکنه بعد از عمل جراحی بازم پولیپ ایجاد بشه؟