خیلی مفید بود مخصوصا اون قسمتش که تفاوت کودک درون و نفس رو بیان کردید.سپاس