برای انحراف ستون فقرات فیزیوتراپی کنید بعدا اگه نیاز بود جراحی