من مشکل معده ندارم اما بعد خوردن این قرص بشدت حالت تهوع میگیرم قرص جایگزین نداره؟