چه مسخره همش چرته نه درد داره و نه باعث میشه ادم عصبانی شه بنظر من خیلی هم جالب هست چون باعث میشه روال عادی زندگی ادم دچار هیجان و تغییر بشه و به نظر من دوست داشتنیه هر چی باشه بهتر از احتلام مرداس ک