بهریتن درمان برای پرکاری تیروئید قرص متی مازول هستش